bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Deklaracja dostępności.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie https://sdsdynow.wixsite.com oraz z BIP ŚDS w Dynowie http://bip.sds.dynow.pl

Daty publikacji i aktualizacji

data publikacji strony internetowej: http://bip.sds.dynow.pl 04.10.2013,

data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.04.2020,

data publikacji strony internetowej https://sdsdynow.wixsite.com styczeń 2013,

data ostatniej aktualizacji strony podmiotowej 2020.08.19,

Status pod względem zgodności z ustawą.

​Strona internetowa https://sdsdynow.wixsite.com wraz z BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

​część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. google maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Samoocena dostępności.

​W Środowiskowym Domu Samopomocy w Dynowie dla strony http://bip.sds.dynow.pl oraz https://sdsdynow.wixsite.com przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że: strona internetowa http://bip.sds.dynow.pl spełnia wymagania w 79,95% natomiast strona internetowa https://sdsdynow.wixsite.com spełnia wymagania w 99,85%.

Wyeliminowanie wskazanych w raporcie wad, barier nastąpi w najbliższym możliwym terminie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

​Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.24 według stanu na ostatni dzień 2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna budynku;

Do budynku ŚDS prowadzą cztery wejścia:

- Wejście główne prowadzi od drogi powiatowej. Do tego wejścia prowadzą schody z poręczami po dwóch stronach. Przy wejściu nie ma progów. Szerokie drzwi posiadają pochwyty Przy drzwiach znajduje się dzwonek przywozowy.

-Od strony północnej tj. od strony drogi gminnej zlokalizowane jest wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tym wejściem wchodzą na co dzień uczestnicy Domu. Wejście posiada poręcze umiejscowione z dwóch stron, na dwóch wysokościach co ułatwia wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu nie ma schodów ani progów. Szerokie drzwi posiadają pochwyty. Przy drzwiach znajduje się dzwonek przywozowy.

-Od strony podwórka znajdują się drzwi ewakuacyjnych -2 szt. prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń terapeutycznych. W drzwiach nie ma schodów ani progów.

Wszystkie drzwi otwierają się na zewnątrz.

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie posiada dwie kondygnacje - parter i piętro (użytkowe poddasze).

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrze w których prowadzona jest podstawowa działalność Domu.

W budynku jest platforma dźwigowa, która znajduje się na parterze. Platforma posiada oznaczenia w alfabecie Brajla.

Wszystkie drzwi prowadzące do poszczególnych pomieszczeń dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

Utrudnienia:

​Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim jest utrudniony jedynie na scenę sali terapeutycznej, gdzie osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z rozkładanej rampy najazdowej oraz pomocy pracownika

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

​Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada; Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie Anna Wandas.

Adres poczty elektronicznej: sds@dynow.pl

Telefon .

Każdy ma prawo:

​zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony elektronicznej lub jej elementu.

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie informacji niedostępnej w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać

​dane kontaktowe zgłaszającego,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji , jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w innej formie alternatywnej,

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Skargi i odwołania;

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie:

Organ nadzorujący: Kierownik ŚDS w Dynowie Anna Wandas e-mail: sds@dynow.pl tel.: 16/6523655. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - plik do pobrania

Dane teleadresowe :

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ul. Jana Pawła II 13

36-065 Dynów

tel. 16/6523655

e-mail: sds@dynow.plOpublikował: Daniel Maziarz
Publikacja dnia: 30.03.2021
Podpisał: Anna Wandas
Dokument z dnia: 30.03.2021
Dokument oglądany razy: 437